Tôi có thể có nhiều tài khoản với cùng một gói thành viên ?


Được chứ. Bạn có thể tạo những tài khoản con gắn với tài khoản chính của bạn. Mỗi tài khoản con đều có các chức năng và hoạt động như tài koản chính, với những điều chỉnh riêng và thống kê riêng. Tuy nhiên số lượng tài khoản có là có hạn và bạn không thể truy cập cùng lúc vào nhiều tài khoản con và tài khoản chính.