225 000

1 năm
Đăng ký 2 năm - ₫ 335 000
  • Chơi tực tiếp
  • Chơi cờ chậm
  • Huấn luyện chiến thuật

Gói trò chơi

Gói tổng hợp

225 000

1 năm
Đăng ký 2 năm - ₫ 335 000
  • Chơi tực tiếp
  • Chơi cờ chậm
  • Huấn luyện chiến thuật

(*) Đăng ký thanh toán dịch vụ hàng tháng với Paypal

Tất cả các thành viên đều được trải nghiệm dịch từ trang web mà không phải xem quang cáo

Chúng tôi chấp nhận tất cả các phương tiện thanh toán dưới đây