Chơi với Máy tính

Không ngần ngại thách thức đối thủ từ khắp nơi trên thế giới trực tiếp

Chơi trực tuyến
{{ oSettings.blackName }} ({{ oSettings.blackElo }})
{{ games.countWinBlack }}
{{ oSettings.whiteName }} ({{ oSettings.whiteElo }})
{{ games.countWinWhite }}
Chơi trực tuyến