Liên hệ chúng tôi

Trong trường hợp các vấn đề kỹ thuật, xin vui lòng đăng nhập với biệt danh của bạn và đưa ra càng nhiều chi tiết càng tốt: ngày và giờ, địa chỉ của trang web, giao diện trò chơi được sử dụng, hoàn cảnh trong đó vấn đề xảy ra...


Chính sách bảo mật

Những thông tin ghi nhận từ biểu mẫu này sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu mã hóa của I.D.E.A.L. và chỉ phục vụ cho việc quản lý yêu cầu hỗ trợ cũng như theo dõi về sau. Những thông tin này được lưu trữ trong vòng 1 năm kể từ trao đổi cuối cùng. Để tìm hiểu và thực thi các quyền lợi của mình, đặc biệt là việc bảo vệ các thông tin dữ liệu ghi nhận bởi biểu mẫu này, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.