Những thông tin ghi nhận từ biểu mẫu này sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu mã hóa của Promotion des Jeux de l'Esprit và chỉ phục vụ cho việc quản lý yêu cầu hỗ trợ cũng như theo dõi về sau. Những thông tin này được lưu trữ trong vòng 1 năm kể từ trao đổi cuối cùng. Để tìm hiểu và thực thi các quyền lợi của mình, đặc biệt là việc bảo vệ các thông tin dữ liệu ghi nhận bởi biểu mẫu này, vui lòng tham khảo ") .attr("type", "hidden") .attr("name", "recaptcha_token").val(token); formJq.append(inputToken); formJs.submit(); }); } }); });