Làm thế nào để nhập thành ?


Để nhập thành, bạn phải di chuyển quân vua về bên phải 2 ô để nhập thành nhỏ, và 2 ô về bên trái để nhập thành lớn.

Nhập thành chỉ được phép khi các điều kiện sau được thỏa mãn :

- tất cả các ô ở giữa quân vua và quân xe đều trống

- quân vua và quân xe không được di chuyển từ đầu trận cho đến lúc nhập thành.

- không ô nào trên đường nhập thành bị chiếu bởi quân đối phương.(Vì vậy việc nhập thành không cho phép bạn tránh bị chiếu)