Làm sao đăng ký ?


Bạn có thể đăng ký bằng cách nhấn vào "Đăng ký" phía trên bên phải trang web

Khi đăng ký, bạn sẽ được trải nghiệm 7 ngày chơi miễn phí. Việc đăng ký là miễn phí và không có ràng buộc. Bạn có quyền lựa chọn gia hạn thành viên hoặc không vào cuối thời gian trải nghiệm !

Thời gian dùng thử sẽ cho phép bạn kiểm tra nếu thiết bị cũng như đường truyền kết nối của bạn, trước khi gia hạn thành viên.