Kết nối có thể bị mất do server hay không ?


Chúng tôi có đội ngũ chuyên theo dõi và quản lý 24/24h những server của chúng tôi, bao gồm cả chất lượng của đường truyền. Trong một vài trường hợp hiếm hoi (ít hơn 20 lần trong một năm!) server có thể bị một vài lần mất kết nối do sự cố khách quan, nhưng chủ yếu phần lớn những lần mất kết nối tạm thời đó là những lần bảo trì có dự tính trước. Những khi kết nối bị ngắt để bảo trì, bạn sẽ được thông báo liên tục trong một khoảng thời gian trước khi kết nối bị ngắt.

Hơn nữa, chúng tôi cũng phân tích những trường hợp mất kết nối được báo cáo bởi người chơi và nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu.