Ván đấu giữa Tô Nhật Minh – Cao Sang

Trong khuôn khổ Giải VĐ Cờ Vua các Đấu thủ mạnh TQ năm 2014, bất ngờ đã xảy ra ở vòng đấu thứ 2 khi GM Cao Sang (LĐ) để thua Tô Nhật Minh (QĐ), sau đây là diễn biến ván đấu :

Sau nước đi thứ 8.c3 0–0 Thế cờ chuyển sang Cấu trúc Khai cuộc Sicilian Kín

Khai cuộc Sicilian Kín

9.♗e3 b6

Sau 9.♗e3 b6

Đen có thể chơi [9...♖b8 10.d4 b6 11.♗f2 a5 12.♖e1 ♗a6 13.a3 ♕d7 14.♘bd2 ♖fc8 15.♘f1 cxd4 16.cxd4 d5 Thế cờ cân bằng, ván đấu giữa : TMC Shane,Luke - Khalifman,Alexander  tại giải Drammen Smartfish Masters năm 2005]

Shane- Khalifman

13.♕d2 .♗b7

Sau nước 13.♕d2 .♗b7

Ở nước thứ 13, tốt hơn đen nên đi [13...♕c7 14.♖ad1 ♖fd8 15.♕c2 ♕d7 16.dxc5 bxc5 17.♗f2 ♕b7] để phát triển quân Hậu, Xe và quân Tượng vẫn chiếm giữ đường chéo mạnh a6 - f1

Sau nước 13...♕c7

Ở nước thứ 16 Đen có thể chơi 16...♗a6 17.♘db5 ♕d7 18.♗f1 ♖cd8 19.♖ad1 g5  Thế cờ Trắng có ưu thế nhỏ.

16.♘xd4 ♘f5

Sau nước 16...♗a6

16...a6 17.♘b3 ♕c7 18.♘xa5 bxa5 19.♖ac1 ♖fd8 20.♘c2 ♘c6 21.♕e3 ♖b8 22.♕e2 a4 Thế cờ Trắng có ưu thế nhỏ.

Sau nước 16...a6

Trong ván đấu ở nước 19...f5?! Là nước đi nghi ngờ không được mạnh cho đen. Đen có thể chơi 19...♗a6 20.b3 ♘c6 21.♗f2 ♕e7 22.♘c2 ♖fd8 23.♘d4 ♘xd4 24.♗xd4 ♕h4 25.♗f3 ♖d7 Thế cờ cân bằng.

Sau nước 19...f5

Sau nước 19...♗a6

Ở nước đi thứ 23  đen nên đi 23...d4 mạnh hơn vì sẽ mở ra đường chéo mạnh a8 – h1 và phối hợp quân Hậu và Tượng để tấn công Vua Trắng

Sau nước 23...d4

24.♕f2 ♕d5 25.♕g3 ♖e7 Thế cờ Trắng có ưu thế nhỏ.

Sau nước 23...d4

Nếu nước th 24 Trng đi 24.cxd4 ♕d5 25.♕g2 ♕xg2+ 26.♗xg2 ♗xg2 27.♔xg2 ♖xf4 28.♖xe6 ♖g4+ 29.♔h3 ♖xg5  thì dn đến thế c cân bng.

Sau nước 24.cxd4

Ở nước thứ 25 Đen có thể chơi 25...♕a4 26.♕c1 ♘c6 thế cờ cân bằng cho cả hai bên.

Sau nước 26... ♘c6

Ở nước thứ 31 đen nên đi 31...b5 mạnh hơn vì sẽ khống chế Tốt c3 không cho lên c4 sớm, và sau nước 32.a3 ♕b6 thế cờ Trắng có ưu thế nhỏ.

Sau nước 31...b5

Sau nước đi 64.♔c5 đen xin thua.

Nhật Minh – Cao Sang

Kết quả 1-0