Dương Thế Anh - Đào Thiên Hải

Tại Giải VĐ Cờ Vua các Đấu thủ mạnh TQ năm 2014. Ở vòng đấu thứ 3 của bảng Nam : Kiện tướng Quốc tế Dương Thế Anh (Quân đội) Elo 2340 đi trắng thua Đại kiện tướng Đào Thiên Hải (Hồ Chí Minhi) Elo 2482, sau đây là diễn biến ván đấu :

Dương Thế Anh (2340) – Đào Thiên Hải (2482)

Mã số khai cuộc là [E03]

 

 

Khai Cuộc Gambit Hậu tiếp nhận

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.♘f3 ♘f6

 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.♘f3 ♘f6 4.♕a4+

         Ở thế cờ này trong khai cuộc Gambit Hậu tiếp nhận, thông thường bên trắng sẽ chọn phương án chơi tiếp theo là 4.e3 e6

-     Tiếp theo nếu bên đen đi 4...♗g4 thì sẽ dẫn đến thế trận cân bằng ở các nước tiếp theo :

 

Grachev,Boris – Grischuk

Sau nước đen đi 4...♗g4

Phương án 1: Nước thứ 5.♗xc4 e6 6.h3 ♗h5 7.b3 ♘c6 8.0–0 ♗d6 9.♗b2 0–0 10.♗e2 ♕e8 11.♘bd2  như trong ván đấu Grachev,Boris - Grischuk,Alexander; Main Ordix op 16th rapid năm 2009

Phương án 2: Nước thứ 5.♗xc4 a6

 

Kramnik- Ponomariov

Sau nước đen đi 5...c5

( Nếu đen đi 5...c5 6.0–0 a6 7.dxc5 ♗xc5 8.♕e2 ♘c6 9.e4 b5 10.♗b3 ♗b7 11.♘c3 ♘d4 12.♘xd4 ♗xd4 13.e5 ♘d5 14.♘xd5 ♗xd5 15.♖d1 ♗xb3 16.axb3 ♕b6 17.♗d2 0–0 18.♗a5 ♕a7 19.♖d2 f6 20.exf6 ♖xf6 21.♖xd4 ♕xd4 22.♗c3 ♕f4 23.♗xf6 ♕xf6 24.♖c1 ♕f5 25.h3 ♕d5 26.♕e3 h6 27.b4 ♖f8 28.f3 ♖d8 29.♔h1 ♔h8 30.♖e1 ♕d4 31.♕c3 ♕xc3 32.bxc3 ♖d3 33.♖xe6 ♖xc3 34.♖xa6 ♖c4 35.♖b6 ♖xb4 36.f4 ♖xf4 37.♖xb5 Hòa cờ trong ván đấu  Kramnik,Vladimir 2799 - Ponomariov,Ruslan 2726 (1/2) D29 Dortmund SuperGM 40th - 2012)

Tiếp theo phương án 2 nước thứ 6.0–0 c5 7.dxc5 ♗xc5 8.♕xd8+ ♔xd8 9.♘bd2 ♔e7 10.♗e2 ♗d7 11.♖d1 ♖d8 12.♘b3 ♗a7 13.♘e5 ♘c6= thế trận cân bằng như trong ván đấu Calsen,Magnus - Dominguez Perez,Leinier; Wch Blitz Moscow blitz 2009.

4...♘bd7

 

Sau nước đen đi 4...♘c6

Ở thế trận này bên đen cũng có thể chơi 4...♘c6 5.♘c3 ♘d5 6.♕xc4 ♘b6 7.♕b3

 

Goormachtigh,J-Veliko,P

Sau nước trắng đi 7.♕d3

( Nếu bên trắng chơi 7.♕d3 e5 8.dxe5 ♕xd3 9.exd3 ♘b4 10.♔d1 ♗f5 11.♘e1 0–0–0 12.a3 ♘c6 13.f4 ♗c5 14.♘f3 ♘c4 15.♔c2 ♘e3+ 16.♗xe3 ♗xe3 17.g3 ♗g4 18.♘g5 ♘d4+ 19.♔b1 ♖hf8 20.♘d1 ♗d2 21.♘f2 ♗f5 22.♗h3 ♗xh3 23.♘fxh3 f6 24.exf6 gxf6 25.♘e4 ♗a5 26.b4 ♗b6 27.♖a2 f5 28.♘c3 ♖fe8÷ kết quả đen thắng 0–1 như trong ván đấu Goormachtigh,J-Veliko,P;  Haifa 1989)

 

Ivanchuk- Ponomariov

Sau nước đen đi 7...e5

Tiếp theo đen đi nước thứ  7...e5 8.dxe5 ♗e6 9.♕c2 ♘d4 10.♕d3 ♗c5 11.e3 ♘xf3+ 12.gxf3 ♕xd3 13.♗xd3 0–0–0 14.♗e2 ♗b4 15.♗d2 ♘a4 16.a3 ♗xc3 17.♗xc3 ♘xc3 18.bxc3 ♖d5 19.f4 ♖c5 20.♖c1 ♖a5 21.♖a1 ♖c5 như trong ván Ivanchuk,Vassily 2717 - Ponomariov,Ruslan 2727 kết quả hòa (1/2–1/2), tên mã số khai cuộc là D23 trong giải Linares 19th – năm 2002.

Tiếp theo trong ván đấu 5.♕xc4 e6 6.g3 a6 7.♗g2 b5 8.♕c2 ♗b7 9.0–0 c5 10.♖d1

 

Bacrot- Milov,Vadim

Sau nước trắng đi 10.a4

Bên trắng cũng có thể đi 10.a4 cxd4 11.♘xd4 ♖c8 12.♕d1 ♗xg2 13.♔xg2 ♕b6 14.axb5 axb5 15.♘c3 b4 16.♘a4 ♕b7+ 17.♘f3 ♗e7 18.♗e3³ 0–0 19.♕b3 ♘d5 20.♖fd1 ♘7f6 21.♗d4 h6 22.♘c3 ♖a8 23.♘xd5 ♘xd5 24.♕d3 ♖fc8 25.♖xa8 ♕xa8 26.♔g1 ♕c6 27.♕e4 ♕c2 28.♕xc2 ♖xc2 29.♖d2 ♖c1+ 30.♔g2 f6 31.e4 ♘c7 32.♗e3 ♘b5 33.♖d7 ♖c7 34.♖xc7 ♘xc7 35.♔f1 ♘a6 36.♘d4 ♔f7 37.♘c6 ♗d6 38.♔e2 ♔e8 39.♘d4 ♔d7 40.♘b3 ♔c6 41.♔d3 ♗e5 42.♘a5+ ♔b5 43.♘c4 ♗c7 44.♘d2 ♘b8 45.♘f3 ♘c6 46.♘d4+ ♘xd4 47.♗xd4 ♗d6 48.b3 ♗e7 49.f3 ♗d6 50.♗e3 ♗e5 51.♗f2 ♗d6 52.h3 ♗e7 53.g4 ♗d6 54.♗e3 ♗e7 55.♗d4 ♗d6 56.♗b2 ♗e7 57.♗d4 ♗d6 58.♗b2 ♗e7 59.f4 ♗c5 60.e5 f5 61.gxf5 exf5 62.e6 g5 63.♗f6 ♔c6 64.fxg5 hxg5 65.♗xg5 ♔d6 66.♗e3 ♔d5 67.♗xc5 trong ván đấu Bacrot,Etienne 2695 - Milov,Vadim 2676  kết quả trắng thắng 1–0, mã số khai cuộc là E03; trong giải EU-ch Blitz Ajaccio blitz – năm 2007]

Tiếp theo 10...♖c8 11.♕d2 ♗e7 12.♕e1

 

Sau nước trắng đi 12.♘c3

 

Tốt hơn trắng có thể chơi 12.♘c3 để phát triển quân Mã chiếm trung tâm và cánh Hậu, tiếp theo 12… 0–0 13.dxc5 b4

(Nếu 13...♗xc5 14.♘e5 ♗xg2 15.♘xd7™ ♘xd7 16.♔xg2™ (nước đi duy nhất)  ♕b6 17.♘e4 ♖fd8 18.♕f4= Thế cờ cân bằng).

 14.♘a4 ♕a5 15.♘b6 ♘xb6 16.cxb6 ♗c5 17.♕e1 ♘e4 18.♘d4 ♕xb6 19.♗e3 h6 với kế hoạch chơi tiếp theo là …20.♘c2= Thế cờ cân bằng.

Tiếp theo 12...0–0 13.♗d2 ♕b6 14.dxc5 ♗xc5 15.♗b4

 

Sau nước 15.b4

Tốt hơn trắng có thể chơi 15.b4 để tận dụng temp bắt Tượng phát triển quân và chiếm không gian bên cánh Hậu, tiếp theo 15…♗d6 16.a3 h6 17.♘c3 ♘e5 18.♗e3 ♕c7™ nước đi bắt buộc 19.♗d4 ♘c4 20.♘d2 ♗xg2 21.♘xc4 ♕xc4 22.♔xg2 ♖fd8 23.♗xf6 gxf6 24.♖ac1 ♕b3 25.e4 ♕xa3 26.♘xb5= Thế cờ cân bằng.

Tiếp theo 15...♗xb4 16.♕xb4 ♖c4 17.♕e1 ♖fc8 18.♘a3

 

Sau nước trắng đi 18.♘c3

Trong ván đấu Trắng đi 18.♘a3?! là nước đi nghi ngờ không được mạnh, Tốt hơn trắng có thể chơi 18.♘c3 để chiếm Trung tâm và chuẩn bị kế hoạch tiếp theo đi Tốt lên a4 để phản công lại cánh hậu.

Tiếp theo 18…♖4c7 19.a4 e5 20.axb5 axb5 21.e4 b4 22.♘a4 ♕a7 23.♘c3 ♕c5 24.♘d5= Thế cờ cân bằng.

18...♖4c7 19.♖ac1 ♗d5 20.♖xc7 ♕xc7 21.b3 h6 22.♘b1 ♕c2 23.♘d4 ♕xa2 24.♘c3 ♕a5 25.♘xd5 ♕xe1+ 26.♖xe1 exd5 27.♖a1 ♖c3 28.e3 ♘c5 29.b4 ♘d3 30.♖xa6 ♖c1+ 31.♗f1 ♘e4 32.♘b3

 

Sau nước trắng đi 32.♔g2

Trắng có thể chơi 32.♔g2 để tránh khỏi đường giằng và chuẩn bị ăn tốt bằng Tượng b5, tiếp theo 32… ♘dxf2 33.♖a8+ ♔h7 34.♗xb5 ♘g4 35.♗e2 ♘xe3+ 36.♔f3 ♘c2 37.♘xc2 ♖xc2 38.b5 ♖b2 39.♗d3 g6 40.♖c8 ♔g7 41.♔e3 ♖b4 42.♖c6³ thế cờ đen có ưu thế nhỏ.

Tiếp theo 32...♖b1 33.f3 ♖xb3 34.fxe4 dxe4–+

 

Sau nước đen đi 34…de4

Sau nước đi 34...de4 thế cờ đen có ưu thế tuyệt đối và chiến thắng dễ dàng.

Tiếp theo 35.♗xd3 exd3 36.♖d6 ♖xb4 37.♖xd3 ♖b2 38.♖d7 b4 39.♖b7 b3 40.e4 ♔f8 41.♔f1 ♖xh2 42.♖xb3 ♖d2 43.♖b4 g6 44.♖a4 h5 45.♔e1 ♖g2 46.♖a3 ♔g7 47.♖f3 ♖a2 48.♔f1 ♔f8 49.♖b3 ♔e7 50.♖b7+ ♔f6 51.♖b6+ ♔g5 52.♖b7 f6 53.♖b6 ♖a4 54.♖b5+ ♔g4 55.♖b6 ♔xg3 56.♖xf6 g5 57.e5 ♖e4 58.e6 h4 59.♖g6 g4 60.♖f6 h3 61.♖g6 h2 62.♖h6 ♖xe6

 

Sau nước đen đi 62... ♖e6

Sau nước bên đen đi 62... ♖e6 bên trắng xin thua, kết quả 0-1