Carlsen,Magnus - Anand,Viswanathan ván đấu thứ 6 : Chiến thắng quan trọng của Carlsen

Sau ván thứ 5 tỷ số chia đều cho cả 2 bên là 2,5 – 2,5 điểm, ở ván thứ 6 Carlsen đã có chiến thắng quan trọng trước Anand, sau đây là diễn biến ván đấu :

Carlsen,Magnus  - Anand,Viswanathan [B41]

World Chess Championship 2014 - round 6

[FM Quang,Bao – Elo 2223 ]

 

Carlsen - Anand

Khai cuộc Sicilian,Kan (Paulsen)

1.e4 c5 2.♘f3 e6 3.d4 cxd4 4.♘xd4 a6 đây là khai cuộc Sicilian,Kan (Paulsen). Trong khai cuộc này bên đen chiếm khu vực trung tâm ít hơn bên trắng, nhưng chiến lược tiếp theo của bên đen là tìm cách phản công lại bên trắng ở cánh Hậu bằng nước(b5, Tb7) hoặc là phản công ở trung tâm bằng nước đi (d5 ).

[4...♘f6 5.♘c3 ♘c6  đến đây trắng có thể chơi theo 2 phương án :

Phương án 1 : 6.♘db5

 

Sau nước trắng đi 6.♘db5

         Tiếp theo đen đi 6...d6 7.♗f4 e5 8.♗g5 a6 9.♘a3 b5 10.♗xf6 gxf6 11.♘d5 f5 12.♗d3 ♗e6 13.c3 ♗g7 14.♕h5 0–0 15.0–0 f4 Khai cuộc Sicilian trong phương án Sveshnikov 16.♖ad1 ♔h8 17.g3 ♖g8 18.♔h1 ♗f8 19.♗e2 ♖g5 20.♕f3 f5 21.gxf4 fxe4 22.♕xe4 ♗f5 23.♕e3 exf4 24.♘xf4 ♘e5 25.♘d5 ♘g4 26.♗xg4 ♖xg4 27.♖g1 ♗g7 28.f3 ♖xg1+ 29.♖xg1 ♕f8 30.♕e7 ♕xe7 31.♘xe7 ♗e6 32.♖d1 ♗xa2 33.♘c6 ♗f8 34.♘c2 ♖e8 ván đấu giữa Anand,Viswanathan 2790 - Leko,Peter 2745  kết quả hòa (1/2–1/2), mã số khai cuộc B33, trong giải Corus Wijk aan Zee – năm 2001]

Phương án 2 :

6.♗f4 d6 7.♘xc6 bxc6 8.e5 ♘d5 9.♘xd5 cxd5 10.♕d4 dxe5 11.♕xe5 f6 12.♗b5+ ♔f7 13.♕e2 ♗d6

 

 Sau nước trắng đi 6.♗f4

Nếu bên đen đi nước (13...e5 14.♗e3 ♖b8 15.c3 ♕a5 16.a4 a6 17.♗d3 e4 18.♗b1 ♗d6 19.b4² thì thế cờ bên trắng có ưu thế nhỏ, thế cờ bên trắng tấn công ở cánh hậu và tìm cách đưa tốt cánh hậu lên phong cấp, còn bên đen thì sẽ tìm cách phản công ở trung tâm và cánh Vua của bên trắng)

Tiếp theo trắng đi 14.♗e3 ♖b8 15.c3 ♕c7 16.♗d3 ♗d7 17.♖c1 g6 18.h3 ♗f4 19.b3 ♔g7 20.♗xf4 ♕xf4 21.♖d1 ♕g5 22.♕f3 ♕e5+ 23.♗e2 ♖bc8 24.c4= thế cờ cân bằng.

5.c4 ♘f6 6.♘c3 ♗b4

 

Thế cờ này bên đen có thể chơi [6...♕c7 7.♗d3 ♗e7 8.f4 d6 9.♕e2 ♘c6 10.♘f3 ♘d7 11.a3 ♗f6 12.♗e3 ♗xc3+ 13.bxc3 e5 14.f5 ♘cb8 15.0–0 ♘c5 16.♗c2 ♘bd7 17.♖fd1 ♘f6 18.♘d2 ♗d7 19.♗g5 ♗c6 20.♕f3 0–0–0 21.♖e1 h6 22.♗h4 ♖dg8 23.♔h1 ♘fd7 24.♘f1 g5 25.♗f2 h5 26.♕d1 h4 27.♕b1 ♘f6 28.♗xc5 dxc5 29.♘e3 ♕a5 30.♕b2 h3 31.g3 ♘xe4 32.♗xe4 ♗xe4+ 33.♔g1 ♖d8 34.♘g4 ♗xf5 35.♘xe5 ♕c7 36.♕f2 ♗e6 37.♖ab1 ♖d6 38.♖b2 ♖hd8 39.♖be2 f6 40.♘g6 ♗xc4 như trong ván đấu giữa Ehlvest,Jaan 2650 - Kasparov,Garry 2800 kết quả (0–1),  mã số khai cuộc là B41, trong giải Linares 09th – năm 1991]

7.♕d3

 

Nếu bên trắng chơi 7.♗d3 ♘c6 8.♘xc6 dxc6 9.e5 ♕a5 10.exf6 ♗xc3+ 11.bxc3 ♕xc3+ 12.♗d2 ♕xd3 13.fxg7 ♖g8÷ thì thế cờ không rõ ràng, phức tạp cho cả 2 bên.

Tiếp theo 7...♘c6 8.♘xc6 dxc6 9.♕xd8+ ♔xd8 10.e5 ♘d7 11.♗f4 ♗xc3+ 12.bxc3 ♔c7

 

Sau nước đen đi 12... ♔c7

         Sau nước thứ 12 đen đi 12... ♔c7, thế cờ bên trắng có không gian lớn và ưu thế hai tượng mạnh, các quân phát triển tích cực hơn bên đen nhưng ngược lại là cấu trúc tốt bị yếu ( có 3 đảo tốt , có tôt yếu a2, tốt chồng cột c ), nếu thế cờ chuyển về cờ tàn đơn giản thì bên đen sẽ có ưu thế lớn và thắng dễ dàng. Chính vì vậy bây giờ bên trắng phải lập kế hoạch tích cực tấn công ở cánh Vua của bên đen bằng cách ( h4, h5, chồng hai xe vào cột g để tạo ra điểm yếu cho bên đen ở cánh Vua)

13.h4 b6 14.h5 h6

 

Sau nước đen đi 14...♗b7

Nếu bên đen chơi 14...♗b7 15.h6 g6 16.♖d1 ♖hg8 17.♗d3 b5 18.♖h3 ♘b6 19.♗g5 c5 20.♔f1 ♘xc4 21.♗xc4 bxc4 22.♖h4²  thì bên trắng có ưu thế nhỏ vì nếu bên đen giữ tốt c4 bằng 22…d5 23. ♖f4 và bên đen sẽ mất tốt f7

 15.0–0–0 ♗b7 16.♖d3 c5 17.♖g3 ♖ag8 18.♗d3 ♘f8 19.♗e3 g6 20.hxg6 ♘xg6 21.♖h5 ♗c6 22.♗c2 ♔b7 23.♖g4 a5 24.♗d1 ♖d8 25.♗c2 ♖dg8 26.♔d2??

 

Sau nước trắng đi 26.♔d2

         Đến đây bên trắng mắc phải một sai lầm nghiêm trọng vì sẽ bị mất tốt e5 và tốt c4 sau khi 26...♘xe5 27.♖xg8 ♘xc4+ 28.♔d3 ♘b2+ 29.♔e2 ♖xg8 30.g3 ♗b5+ 31.♔f3 ♗a4µ bên đen có ưu thế lớn.

26...a4 ngay cả Anand cũng không kịp nhận ra sai lầm này của Carlsen.

27.♔e2 a3 28.f3 ♖d8 29.♔e1 ♖d7 30.♗c1 ♖a8 31.♔e2 ♗a4 32.♗e4+ ♗c6 33.♗xg6 fxg6 34.♖xg6 ♗a4 35.♖xe6 ♖d1 36.♗xa3 ♖a1 37.♔e3 ♗c2 38.♖e7+

 

Sau nước trắng đi 38.♖e7 

Sau nước trắng đi 38.♖e7  bên đen xin thua, kết quả 1–0