Anand,Viswanathan - Carlsen,Magnus ván đấu thứ 3

Sau thất bại ở ván thứ 2, Anand đã có chiến thắng quan trọng trước Carlsen ở ván thứ 3, sau đây là diễn biến ván đấu :

Anand,Viswanathan - Carlsen,Magnus [D85]

World Chess Championship 2014 - round 3

[FM Quang,Bao – Elo 2223 ]

 

Anand - Carlsen

Khai cuộc Gambit hậu

1.d4 ♘f6 2.c4 e6 3.♘f3 d5 4.♘c3

Ở thế cờ này trong khai cuộc Gambit hậu, bên đen cũng có thể chọn phương án chơi tiếp theo là :

4...♘bd7 5.♗g5 ♗e7 6.e3 0–0 7.♖c1 a6 8.♕c2 dxc4 9.♗xc4 c5 thế trận cân bằng ở trung tâm, tiếp theo trắng đi 10.♗e2 b5 11.a4 b4 12.♘e4 cxd4! 13.♘xf6+ ♘xf6 14.♘xd4 ♗b7 15.♘c6 ♗xc6 16.♕xc6 ♖c8 17.♕xc8 ♕xc8 18.♖xc8 ♖xc8 19.0–0 a5 20.b3 ♔f8 21.♗xf6 ♗xf6 22.♖d1 ♖c3 23.♗c4 h5 24.♔f1 ♔e7 25.♔e2 ♗e5 26.h3 h4 27.♖d3 ♖c2+ 28.♖d2 ♖c3 29.♖d3 ♖c2+ 30.♖d2 ♖c3 Như trong ván đấu giữa Aronian,Levon 2813 - Carlsen,Magnus 2868 với kết quả hòa (1/2–1/2); Mã số khai cuộc là D63, ở giải Norway Chess – năm 2013.

4...♗e7 5.♗f4 0–0 6.e3 ♘bd7 7.c5

 

Sau nước trắng đi 7.a3

Ở nước đi thứ 7 bên trắng cũng có thể chơi :

7.a3 c5 8.cxd5 ♘xd5 9.♘xd5 exd5 10.dxc5 ♘xc5  và thế cờ bên đen có cấu trúc tốt cô lập.

Tiếp theo trắng đi 11.♗e5 ♗f6 12.♗xf6 ♕xf6 13.♕d4 ♕e7 14.♕f4 ♕e4 15.♕xe4 dxe4 16.♘d4 ♗e6 17.♗e2 ♖fd8 18.0–0 ♘b3 19.♘xe6 fxe6 20.♖ad1 ♔f7 21.f4 ♔f6 22.♔f2 ♘d2 23.♖fe1 ♖ac8 24.♖c1 ♘b3 25.♖c4 ♖xc4 26.♗xc4 ♘c5 27.♔e2 b5 28.♗a2 ♘d3 29.♖d1 ♖c8 30.♗b1 ♘xb2 31.♖d7 ♘a4 32.♗xe4 ♘c5 33.♖d4 ♘xe4 34.♖xe4 ♖c2+ 35.♔f3 ♖a2 36.♖b4 a6 37.♖b3 ♔e7 38.♖d3 ♖b2 39.h3 a5 40.g4 a4 41.♔e4 b4 42.♖d4 trong ván đấu giữa Carlsen,Magnus 2815 - Radjabov,Teimour 2744 với kết quả hòa(1/2–1/2); mã số khai cuộc là D37 ở giải Bazna Kings 5th – năm 2011.

7...c6 8.♗d3 b6 9.b4 a5 10.a3 ♗a6 11.♗xa6 ♖xa6 12.b5

 

Sau nước trắng đi 12.0–0

Nếu bên trắng chọn cách chơi 12.0–0 (thay vì nước 12.b5) thì thế cờ sẽ cân bằng và không phức tạp như trong ván đấu.

Tiếp theo 12…♕a8 13.h3 h6

(Nếu bên đen chơi 13...♕b7 14.♕d3 b5 15.♘d2 axb4 16.axb4 ♖fa8 17.♘b3 ♖xa1 18.♖xa1 ♖xa1+ 19.♘xa1 ♕a8 20.♘c2 h6 21.♗h2 ♘f8 22.♗e5 ♗d8 23.♗d6 ♘g6 24.♗h2 ♘f8 25.♗d6= thế cờ cân bằng)

Tiếp theo 14.♗h2 axb4 15.axb4 ♖xa1 16.♕xa1 ♕b7 17.♕b1 ♖a8 18.♕c2 b5 19.♕b2 ♕a6 20.♕c2 ♘f8 21.♖b1 ♕b7 22.♖c1= thế cờ cân bằng.

12...cxb5 13.c6 ♕c8 14.c7 b4 15.♘b5 a4

 

Sau nước đen đi 15...bxa3

Bên đen có thể chọn phương án tốt hơn như trong ván bằng nước 15...bxa3 để đổi tốt và đổi quân Mã mạnh ở ô b5 lấy quân Tượng e7.

Tiếp theo trắng đi 16.0–0 ♗b4 17.h3

(Nếu bên trắng đi 17.♕a4 ♘e4 18.♘xa3 ♘c3 19.♕c2 ♖a7 20.♘b1 ♘e4 21.♖c1 b5 22.♘fd2 ♘xd2 23.♘xd2 ♗xd2 24.♕xd2 ♕a6 25.♕d3 ♖c8³ thế cờ bên đen có ưu thế nhỏ)

Tiếp theo 17...♘e4 18.♕d3 ♖a8 19.♘xa3 ♗xa3 20.♖xa3 ♖a7 21.♖aa1 ♖xc7 22.♗xc7 ♕xc7 23.♖fc1 ♕b8 24.♘d2 ♘xd2 25.♕xd2 ♖c8 26.♖xc8+ ♕xc8 27.♖c1 ♕d8= thế cờ cân bằng.

16.♖c1 ♘e4 17.♘g5 ♘df6 18.♘xe4 ♘xe4

 

Sau nước đen đi 18...dxe4

Bên đen có thể đi 18...dxe4 19.♘d6 ♗xd6 20.♗xd6 b3 21.♗xf8 ♔xf8 22.♕d2 ♘d5 23.0–0 ♖a7 24.f3 exf3 25.e4 ♘xc7

(Nếu bên đên đi 25...fxg2 26.♖xf7+ ♔xf7 27.exd5 exd5 28.♕xg2 ♖xc7 29.♕xd5+ ♔e7 30.♕e5+ ♔d7 31.♕xg7+ ♔d6 32.♕g3+ ♔d7 33.♕g7+ ♔d6= thế cờ cân bằng)

Tiếp theo trắng đi 26.♕b4+ ♔g8 27.♖xf3 h6 28.♕xb6 ♕b7 29.♖c6 ♘e8 30.d5 exd5 31.exd5 ♕d7 32.♕d4 ♖b7 33.♖c1 ♘d6 34.♖cf1= thế cờ cân bằng.

19.f3 ♖a5 20.fxe4 ♖xb5 21.♕xa4 ♖a5

 

Sau nước đen đi 21...♕d7

Nếu bên đen đi 21...♕d7 22.exd5 exd5 23.0–0 ♖c8 24.axb4 ♕e8 25.♖c2 ♔f8 26.♖b1 ♔g8 27.♔h1 h5 28.h3 ♔f8 29.♖a2 ♕d7 30.♕a6 ♗xb4 31.♕a4+- bên trắng có ưu thế quyết định với thế cờ trắng thắng dễ dàng.

22.♕c6 bxa3 23.exd5 ♖xd5 24.♕xb6 ♕d7 25.0–0 ♖c8 26.♖c6 g5 27.♗g3 ♗b4 28.♖a1 ♗a5

 

Sau nước đen đi 28...g4

Nếu bên đen đi 28...g4 29.♗e5 f6 30.♗xf6 ♖d6 31.♖xd6 ♗xd6 32.♕a5 ♕f7 33.♗d8 ♗xc7 34.♗xc7 ♕xc7 35.♖xa3 h6 36.♕xc7 ♖xc7 37.♖a2 ♖c3 38.♔f2± Thế cờ bên trắng có ưu thế lớn.

 

Sau nước trắng đi 34.♖c1

29.♕a6 ♗xc7 30.♕c4± e5 31.♗xe5 ♖xe5 32.dxe5 ♕e7 33.e6 ♔f8 34.♖c1

Sau nước trắng đi 34.♖c1  Carlsen bị mất quân Tượng c7 vì nếu chạy Tượng đi sẽ bị mất quân Xe c8, bên đen xin thua 1–0