Anand,Viswanathan - Carlsen,Magnus

Trận đấu mở màn cho World Chess Championship 2014 được bình luận bởi FM Bảo Quang - Elo 2223

 

Anand - Carlsen

Khai cuộc Grunfeld

1.d4 ♘f6 2.c4 g6 3.♘c3 d5 4.cxd5 ♘xd5 5.♗d2

Ở thế cờ này trong khai cuộc Grunfeld, thông thường bên trắng sẽ chọn phương án chơi tiếp theo là 5.e4

 

Sau nước trắng đi 5.e4

5.e4 ♘xc3 6.bxc3 ♗g7

Nếu bên đen đi (6...c5 7.♗c4 ♘c6 8.♘e2 cxd4 9.cxd4 ♗g7 10.♗e3 b5 11.♗b3 ♘a5 12.0–0 ♘xb3 13.♕xb3 a6 14.♖ac1 0–0 15.♖fd1 ♗b7 16.d5² Thế cờ bên trắng có ưu thế nhỏ)

 

Sau nước trắng đi 7.♕a4

 Tiếp theo trắng đi 7.♕a4+ ♘d7 8.♘f3 0–0 9.♗e3 c5 10.♖c1 ♘b6 11.♕d1 ♗g4 12.♗e2 ♗xf3 13.gxf3 cxd4 14.cxd4 ♕d7 15.0–0 ♖ac8 16.♕d2 ♖fd8 17.♖fd1 ♖xc1 18.♕xc1 ♖c8 19.♕a3 ♘a4 20.♗f1 b5 21.♖c1 ♖xc1 22.♕xc1 ♗xd4 23.♗xb5 ♗xe3 24.♗xd7 ♗xc1 25.♗xa4 ♗f4 26.h3 ♗e5 27.♔g2 ♗f4 28.♔g1 ♗e5 29.♔g2 ♗f4 30.♔g1 trong ván cờ Carlsen,Magnus 2835 - Caruana,Fabiano 2770, kết quả hòa (1/2–1/2); Mã số khai cuộc là D85, tại giải Moscow Tal Memorial 7th năm 2012.

Tiếp theo trong ván đấu 5...♗g7 6.e4 ♘xc3 7.♗xc3 0–0 8.♕d2 ♘c6

Bên đen có thể đi 8...c5 9.d5 ♗xc3 10.bxc3 e6 11.d6 e5 12.h4 ♗e6 13.♘h3 ♕xh4³ thế cờ đen có ưu thế nhỏ

 9.♘f3 ♗g4 10.d5 ♗xf3 11.♗xg7

 

Sau nước trắng đi 12.gxf3

Bên trắng có thể đi 11.gxf3 ♘e5 12.♗e2 c6 13.f4 ♘d7 14.♗xg7 ♔xg7 15.dxc6 bxc6 16.0–0–0 ♘f6 17.♕xd8 ♖fxd8 18.♗f3 ♔h6 19.♔c2 ♘h5 20.♗xh5 ♔xh5 21.f3 ♔h4 22.♖hg1 h5 trong ván đấu giữa Ragger,Markus 2680 - Popov,Ivan1 2656 kết quả hòa (1/2–1/2); Mã số khai cuộc là D85 trong giải Lake Sevan Martuni  năm 2013.

Tiếp theo đen đi 11...♔xg7 12.gxf3 ♘e5 13.0–0–0 c6 14.♕c3 f6 15.♗h3 nước đi 15.♗h3 này rất quan trọng cần phải đi ngay nhằm khống chế đường chéo h3-c8, ngăn chặn không cho Xe đen ra chiếm ô C8 khi bên đen chuẩn bị mở ra cột mở C.

Trong thế cờ này bên trắng cũng có thể chơi theo những cách sau:

Phương án 1: 15.f4 ♘f7 16.dxc6 ♕c7 17.e5 ♖ad8 18.♗g2 bxc6 19.h4 ♕b6 20.exf6+ exf6 21.♕c2 ♖xd1+ 22.♖xd1 ♖d8 23.♖xd8 ♘xd8 24.f5 ♕d4 25.fxg6 hxg6 26.♗e4 ♕b4= thế cờ cân bằng.

Phương án 2: 15.dxc6 ♕b6 16.cxb7 ♖ab8 17.♕e3 ♖fc8+ 18.♔b1 ♕xb7 19.b3 ♕b4 20.♕d4 ♘xf3 21.♕xb4 ♖xb4 22.♖d7 ♔f8 23.♗a6 ♖cb8³ bên đen có ưu thể nhỏ.

Tiếp theo trong ván đấu đen đi 15...cxd5 16.exd5

 

Sau nước trắng đi 16.f4

Ở nước đi thứ 16 bên trắng có thể chơi 16.f4 ♘f7 17.♖xd5 ♕b6 18.♕e3 e5 19.♖d7 ♕a6 20.♔b1 exf4 21.♕xf4 ♖ad8 22.♖hd1 ♖xd7 23.♖xd7 ♖d8 24.♖xd8 ♘xd8 25.e5 ♘f7 26.exf6+ ♕xf6 27.♕xf6+ ♔xf6= thế cờ cân bằng.

Tiếp theo đen đi 16...♘f7 17.f4 ♕d6 18.♕d4 ♖ad8

 

Sau nước đen đi 18...a5

Ở đây đen cũng có thể chơi tấn công cánh Hậu bằng cách 18...a5 19.♖he1 a4 20.♔b1 a3 21.b3 ♘d8 22.f5 g5 23.♗f1 ♖f7 24.h4 gxh4 25.♕xh4 ♔f8 26.♕g3 ♖g7 27.♕xd6 exd6 28.♖c1 ♖g5= thế cờ cân bằng.

Tiếp theo 19.♗e6 ♕b6 20.♕d2

 

Sau nước trắng đi 20.♕xb6

Tốt hơn bên trắng nên đổi Hậu để có ưu thế về cờ tàn do bên đen có tốt chồng cột B yếu 20.♕xb6 axb6 21.♔b1 ♖d6 22.♖he1 ♖e8 23.h4 ♘d8 24.♗c8 f5 25.h5 b5 26.a3 ♔f6 27.♖e5 ♔g7 28.hxg6 hxg6 29.♖c1 ♘f7 30.♖e3 ♖xd5 31.♗xb7² Bên trắng có ưu thế nhỏ.

 Tiếp theo đen đi 20...♖d6 21.♖he1 ♘d8 22.f5 ♘xe6 23.♖xe6 ♕c7+ 24.♔b1 ♖c8 25.♖de1

 

Sau nước trắng đi 25.♖ee1

Bên trắng có thể chơi mạnh hơn bằng cách đi 25.♖ee1 ♕d7 26.fxg6 hxg6 27.♕d3 ♖d8 28.h4 e5 29.dxe6 ♖xd3 30.exd7 ♖3xd7 31.♖e7+ ♖xe7 32.♖xd8 ♔h6 33.♖h8+ ♖h7 34.♖g8 b6 35.♔c1 ♖c7+ 36.♔d2 ♖c4 37.♖h8+ ♔g7 38.♖d8 ♖f4 39.♖d7+ ♔h6 40.♔e3 ♖a4 41.a3= thế cờ cân bằng.

Tiếp theo 25...♖xe6 26.♖xe6 ♖d8 27.♕e3 ♖d7 28.d6 exd6 29.♕d4 ♖f7 30.fxg6 hxg6 31.♖xd6 a6 32.a3

 

Sau nước trắng đi 32.h4

Nếu bên trắng đi 32.h4 ♕a5 33.a4 b5 34.♕e4 bxa4 35.♖d5 ♕b6 36.h5 a3 37.♕xg6+ ♔f8 38.♖d2 axb2 39.♖xb2 ♕d8 40.h6 ♕d1+ 41.♔a2 ♕d5+ 42.♖b3 ♕a5+ 43.♔b1 ♕e1+ 44.♔a2 ♕a5+  Thế cờ cân bằng.

 Tiếp theo bên đen đi 32...♕a5 33.f4 ♕h5 34.♕d2 ♕c5 35.♖d5 ♕c4 36.♖d7 ♕c6 37.♖d6 ♕e4+ 38.♔a2 ♖e7 39.♕c1 a5 40.♕f1 a4 41.♖d1 ♕c2 42.♖d4 ♖e2 43.♖b4 b5 44.♕h1 ♖e7 45.♕d5 ♖e1 46.♕d7+ ♔h6 47.♕h3+ ♔g7 48.♕d7+ ½–½ Hai bên đồng ý hòa cờ.